🎁 Doručení vašich dárků Garantujeme až do 19. 12. 2021 🎁

Podmínky ochrany
osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle
  čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Section s.r.o. , Praha IČO 09110534, DIČ CZ09110534
  se sídlem Jeruzalémská 1782/11, 110 00 Praha (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Jeruzalémská 1782/11, 110 00 Praha

email: info@sectionstore.cz

telefon: +420 722 590 721

 

 1. Osobními údaji se rozumí
  veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
  identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
  nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například
  jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na
  jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
  psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
  osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence
  pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie
zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní
  údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na
  základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše
  identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel
zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování
  osobních údajů je

 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem
  podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na
  poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
  newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro
  účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
  sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7
  odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
  společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo
  služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních
  údajů je

 

 • vyřízení Vaší objednávky a
  výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
  správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné
  pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
  osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez
  poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany
  správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a
  činění dalších marketingových aktivit.

 

 1. Ze strany správce nedochází automatickému
  individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým
  zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje

 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv
  a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a
  uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení
  smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas
  se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li
  osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání
  osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů
(subdodavatelé správce)

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou
  osoby

 

 • podílející se na dodání zboží /
  služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování
  e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním
  e-shopu,
 • zajišťující marketingové
  služby.

 

 1. Správce máv úmyslu předat
  osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových
  služeb a cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 

 1. Za podmínek stanovených
  v GDPR máte

 

 • právo na přístup ke svým
  osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle
  čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů
  dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti
  zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů
  dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se
  zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený
  v čl. III těchto podmínek.

 

 1. Dále máte právo podat stížnost
  u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo
  porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení
osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal
  veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
  osobních údajů.
 2. Správce přijal technická
  opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
  v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, cloudové zálohy a
  antivorové programy.
 3. Správce prohlašuje, že
  k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z
  internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s
  podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami
  souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
  Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
  osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto
  podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na
  svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
  podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 04.05.2020.